Luật Doanh Nghiệp Năm 1999

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 30% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tổ chức, cá nhân được yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp thông tin về nội dung đăng ký kinh doanh, cấp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh hoặc bản trích lục nội dung đăng ký kinh doanh và phải trả phí theo quy định của pháp luật. Cùng một chiều hướng minh bạch, một số điều luật khác cũng đã quy định chi tiết hơn về mặt hoạt động của loại công ty TNHH từ hai thành viên trở lên.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật, thì Giám đốc (Tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật của công ty. Nếu những quy định chung (vừa được lược qua) là cần cho giới tổ chức và quản lý doanh nghiệp, thì việc tìm hiểu cụ thể từng loại hình doanh nghiệp có lẽ sẽ thu hút sự quan tâm rộng hơn. Nhìn chung, luật mới chú trọng đến môi trường minh bạch, đảm bảo sự công bằng, trung thực, tính bảo vệ (người đầu tư) cao hơn. Do có độ phổ biến cao, dưới đây ta sẽ lướt qua một số ý lớn của hai loại công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Và bao trùm ở hai bộ luật này vẫn là tư duy xin-cho. Ông Cung thừa nhận chính bản thân ông lúc ấy đã không thể thoát khỏi tư duy này. Lô xoài đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp vừa được xuất bán vào thị trường Liên minh châu Âu , với giá từ Euro/kg. Theo ông Dũng, trong thực tiễn Việt Nam, khác với phần lớn các điều khoản… Do đó, một lần nữa, tôi khẳng định cần bỏ hẳn việc quy định phải đóng… Luật sư Lê Nết, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam…

Tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị – xã hội khác trong doanh nghiệp hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Doanh nghiệp xã hội phải thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi chấm dứt thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường hoặc không sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. Chủ động ứng dụng khoa học và công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh; được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Trong quá trình hoạt động, các cổ đông sáng lập nước ngoài được phép chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư đã được phê duyệt, các khoản nợ chưa thanh toán và các nghĩa vụ tài chính khác của doanh nghiệp được chuyển đổi.

Ngăn cản không cho thành viên, chủ sở hữu, cổ đông thực hiện các quyền của họ theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Thành viên góp vốn có quyền được chia lợi nhuận theo tỷ lệ được quy định tại Điều lệ công ty; không được tham gia quản lý công ty và hoạt động kinh doanh nhân danh công ty. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo đến tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua.

“Cổ đông sáng lập” là thành viên sáng lập công ty cổ phần. Từ đó cho thấy rằng – Con dấu của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, đã trải qua được một quãng đường du hành hàng thập kỷ có lẻ. Tuy nhiên, hiện tại nó đang tạm “Đồn trú” tại một “Trạm trung chuyển”, với vai trò và giá trị pháp lý của nó không rõ ràng.

Thủ tướng đã quyết định thành lập Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp vẫn do ông Trần Xuân Giá làm Tổ trưởng với nòng cốt là những người đã tham gia xây dựng luật. Để thấy được dư địa cải cách mạnh mẽ như thế nào, ông Hiếu chỉ ra, trước năm 2000, phải mất 1-2 năm để thành lập một doanh nghiệp, trong khi đó Luật doanh nghiệp ra đời năm 2000 cho phép đăng ký trong vòng ngày. Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đủ số lượng, đúng chất lượng và thời hạn đã cam kết theo giá hoặc phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà luật, pháp lệnh hoặc nghị định đòi hỏi phải có vốn pháp định hoặc chứng chỉ hành nghề, thì doanh nghiệp đó chỉ được đăng ký kinh doanh khi có đủ vốn hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. “Góp vốn” là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin về thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, báo cáo và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này. Đối với doanh nghiệp liên doanh mà Bên Việt Nam góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, thì giá trị quyền sử dụng đất và thời hạn góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất được giữ nguyên theo quy định tại Giấy phép đầu tư và tính vào giá trị doanh nghiệp để chuyển đổi. Hết thời hạn Bên Việt Nam góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, Công ty cổ phần chuyển sang hình thức thuê đất của Nhà nước Việt Nam.

3.Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đócho người khác. 1.Chủ sở hữu công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn đã gópvào công ty. D)Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. E)Họ tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc người được Chủ tịch Hộiđồng thành viên ủy quyền chủ tọa cuộc họp. E)Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Luật này và Điều lệ công ty. N)Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật này và Điều lệ công ty.

  • Còn có sự nhận thức, hiểu và hành xử khác nhau, thiếu sự phối hợp trong thực hiện Luật DN giữa các cơ quan, địa phương.
  • Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thoả thuận khác, thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường.
  • Khiếu nại, tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.
  • “Mối quan hệ Ukraine – Nga đã trải qua một chặng đường dài, từ quyết định chung về việc giải thể Liên bang Xô viết, cùng hoạch định tương lai và thành lập SNG, đến việc không thừa nhận và từ chối lẫn nhau cũng như lợi ích quốc gia của nhau mà chúng ta thấy ngày nay”, Bortnik lưu ý.
  • Ghi rõ nguồn “CafeF” khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
  • Hộkinh doanh cá thể có quy mô nhỏ thực hiện đăng ký kinh doanh và hoạt động theoquy định của Chính phủ.

Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn. Tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm phải được thông báo đến tất cả cổ đông. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng thành viên không quá ba năm. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể được bầu lại.

Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hoá, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính. “Thành viên sáng lập” là người tham gia thông qua Điều lệ đầu tiên của công ty. “Cổ đông sáng lập” là thành viên sáng lập công ty cổ phần. Các nội dung khác của Điều lệ Công ty cổ phần do cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật. Nhà nước Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp bán cổ phần theo các điều kiện ưu đãi cho cán bộ quản lý, nhân viên và công nhân làm việc tại doanh nghiệp, tuỳ theo mức độ cống hiến vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khi thay đổi nội dung trên, Công ty cổ phần phải công bố những thay đổi đó theo quy định tại khoản 1 Điều này. Mệnh giá cổ phiếu Công ty cổ phần được ghi bằng Đồng Việt Nam hoặc bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi thông dụng. Mọi cổ phiếu giao dịch tại Việt Nam phải được ghi bằng Đồng Việt Nam. Tỷ giá giữa Đồng Việt Nam và ngoại tệ là tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển đổi. Các cổ đông nước ngoài được quyền tham gia quản lý Công ty cổ phần.

Hoạt động tham vấn các bên có liên quan trong quá trình soạn thảo Luật doanh nghiệp 2005 và Luật Doanh nghiệp 2014 đều diễn ra rất sớm khi cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị xây dựng các phương án chính sách, vấn đề cần sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp. Ba là rút ngắn thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp xuống còn 03 ngày thay vì 05 ngày như trước đây. Ra đời trong bối cảnh thực thi hiến pháp mới, hiến pháp 2013, những quy định của luật đã thể hiện đúng tinh thần của hiến pháp là cá nhân, tổ chức được phép kinh doanh bất cứ thứ gì mà pháp luật không cấm. Ngoài ra, Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định về lưu giữ và quản lý con dấu. Theo đó, thay vì quy định cứng như trong Luật Doanh nghiệp 2005 là phải lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp 2014 cho phép Điều lệ công ty quy định việcquản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu. TTO – Mọi tổ chức và công dân có quyền tự do kinh doanh theo pháp luật, Nhà nước quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

“Cổ đông sáng lập” là thành viên sáng lậpcông ty cổ phần. Có hai loại công ty hợp danh là công ty hợp danh có tất cả thành viên đều là thành viên hợp danh và công ty hợp danh có cả thành viên hợp danh và thành viên góp vốn. Các thành viên hợp danh có thể thoả thuận ghi vào Điều lệ công ty các nội dung khác. B) Các quy định về tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quy định về phòng cháy, chữa cháy, trật tự xã hội, an toàn giao thông và quy định về các yêu cầu khác đối với hoạt động kinh doanh (sau đây gọi tắt là điều kiện kinh doanh không cần giấy phép).

Một trong những động lực quan trọng là phát triển kinh tế tư nhân, bởi khu vực dân doanh còn nhiều dư địa phát triển. Quá trình này tiếp tục thay đổi quan điểm nhận thức của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân và sắp tới đây chắc chắn kinh tế tư nhân sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp nhiều hơn và được thừa nhận nhiều hơn về vai trò với thúc đẩy phát triển kinh tế. Như vậy, dù dựa vào tiêu chí nào trong ba tiêu chí nêu tại khoản 1 Điều 189 Luật Doanh nghiệp 2015 thì mối quan hệ giữa các công ty trong nhóm công ty đều được xây dựng dựa trên quan hệ về sở hữu. “Tuy nhiên, mảng thứ hai, khái niệm về quản trị doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn còn là khái niệm xa xỉ. Từ thảo luận chính sách đến thực tiễn hiện nay, quản trị doanh nghiệp vẫn là xa xỉ” – ông Hiếu nhận định. Nhiệm kỳ Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 nhiệm kỳ liên tục tại công ty đó.

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng thành viên không bị hạn chế, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Với công ty TNHH hai thành viên trở lên thì Hội đồng thành viên không có nhiệm kỳ, vì Hội đồng này tồn tại liên tục từ khi xuất hiện cho đến khi chấm dứt công ty và bao gồm tất cả các thành viên công ty hợp thành, không qua bất cứ thủ tục bầu hay bổ nhiệm nào. I quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện về tỷ lệ dự họp thì cuộc họp lần thứ 3 được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Thứ nhất,công ty TNHH một thành viên luôn chứa đựng nhiều rủi ro cho các bên liên quan lợi ích. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị này./. Điều đó làm cho kinh tế tư nhân được giải phóng, khuyến khích sự sáng tạo và năng động của người dân. Và kinh tế lúc bấy giờ đã có bước phát triển mạnh, người dân cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy được tự giải phóng. Như vậy, có thể thấy rõ anh Khải là người dám nghĩ, dám làm, dám cải cách, tin vào người dân và biết được thực tế cuộc sống. Luật Doanh nghiệp không chỉ là cải cách thủ tục hành chính mà còn đưa ra các nguyên tắc cơ bản về quản trị doanh nghiệp.

Đối với các hợp đồng có giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận trước khi ký. Thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có người có liên quan là bên ký hợp đồng không có quyền biểu quyết. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp; cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước, cho tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Giải quyết việc đăng ký kinh doanh và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Hơn nữa, việc giảm chi phí tuân thủ chủ yếu được thực hiện theo từng đợt cải cách thủ tục hành chính mà chưa có định chế phù hợp để giảm chi phí tuân thủ một cách có hệ thống. Bên cạnh đó, bảo đảm thống nhất, phù hợp với sự thay đổi của pháp luật có liên quan, thay đổi kinh tế – xã hội trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, chủ động cải cách mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh./. Chính phủ cho rằng, nội dung về hộ kinh doanh trong dự thảo luật không phải là nội dung mới. Ngay từ Luật doanh nghiệp năm 1999, 2005 và năm 2014 đã có điều khoản quy định về hộ kinh doanh và giao Chính phủ quy định chi tiết. Do đó, xét về bản chất thì việc quy định một Chương về hộ kinh doanh trong dự thảo Luật lần này chỉ là việc bổ sung, hoàn thiện, cụ thể hóa các quy định chung đã có về hộ kinh doanh.

Vậy, khi Luật Doanh nghiệp 2020 ra đời, địa vị pháp lý của con dấu sẽ như thế nào? Sau đây, luật Hồng Phúc sẽ làm rõ vấn đề này thông qua những điểm mới về con dấu của doanh nghiệp của Luật Doanh nghiệp 2020. Từ đó khiến cho cộng đồng doanh nhân trở thành những người dễ bị tổn thương, kém về sức khỏe pháp lý, luôn trong tình trạng lấp ló ở ngưỡng cửa nhà tù.

Điều này chứng tỏ, pháp luật ngày càng quan tâm đến vấn đề định hướng ngành nghề kinh doanh theo đặc thù của từng loại hình công ty. Luật này sẽ có tác động rất quan trọng đến môi trường đầu tư và kinh doanh ở Việt Nam sắp tới. Về “cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập” (điều 84), luật mới đã bổ sung một số điểm có tính điều chỉnh cụ thể, có ý nghĩa thực thi rất đáng chú ý. Chẳng hạn, “trường hợp cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần còn lại phải được chào bán hết trong thời hạn ba năm” (khoản 4). Thế nhưng, quy định “cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần… Phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh” (khoản 4, điều 86) nếu có cần thiết với công ty đại chúng thì e rằng sẽ ít ý nghĩa (lại có hơi phiền) với các công ty cổ phần nội bộ, là loại nhỏ chiếm đa số hiện nay ở ta.

Vì vậy, vấn đề ở đây là quyền lực quan chức cần phải bị ràng buộc như thế nào để tham nhũng, tiêu cực nằm trong vòng kiểm soát. Đó chính là chức năng cơ bản của thể chế. Với công chúng, doanh nhân Đỗ Quang Hiển được nhắc tới nhiều nhất với tên gọi “bầu Hiển”. Năm 2006, bầu Hiển thành lập CLB Bóng đá T&T và chỉ sau 3 mùa giải, đội bóng này đã thăng 3 hạng để giành quyền thi đấu V-league 2009. Hiện tại, bầu Hiển được cho là sở hữu 5 đội bóng, nơi đào tạo nên lứa cầu thủ vàng gồm Quang Hải, Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Hậu… Lần này, dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi tiếp tục củng cố quyền tự do kinh doanh, đảm bảo an toàn kinh doanh, tạo thuận lợi trong tiếp cận thị trường, giảm chi phí hoạt động cho doanh nghiệp.

Năm 1999 Luật DN ra đời trên cơ sở hợp nhất hai đạo Luật Công ty và Luật DN tư nhân 1990 đã tạo lập ra khung khổ pháp lý chung cho các chủ thể kinh tế trong nền KTTT, tạo sân chơi bình đẳng giữa các loại hình DN. Luật DN ra đời nhằm bảo vệ quyền tự do kinh doanh; giảm chi phí tuân thủ đối với DN; đảm bảo an toàn, quyền và tài sản trong kinh doanh được pháp luật bảo vệ; giảm, thu hẹp và loại bỏ rủi ro từ chính sách, thể chế và thực thi luật pháp. Chủ sở hữu DN có toàn quyền quyết định về tài chính sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác của DN.