Luật Doanh Nghiệp Lào

13. Địa chỉ liên lạc là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc. Bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào vi phạm luật này sẽ được giáo dục lại, cảnh báo, bị phạt,bị đình chỉ kinh doanh tạm thời, phải rút giấy phép kinh doanh hoặcđưa ra tòa án dựa trên bản chất của hành vi phạm tội, bao gồm việc phảibồi thường thiệt hại dân sự do pháp luật quy định. Các đơn vị lao động phải tạo thuận lợi cho các hoạt động của đại diện chủ lao động và thương mại rễ câycông đoàn bằng cách chỉ định thời gian và địa điểm thích hợp.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết. E) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hợi đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu. Đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

Khái niệm doanh nghiệp nhà nước theo khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều 88 Luật này. Hiện, Việt Nam có 209 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư sang Lào còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 5,18 tỷ USD. Năm 2021, có 5 dự án cấp mới và 4 dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký 112,84 triệu USD, tăng 27% so với năm 2020. Tính tới thời điểm này, vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 2,5 tỷ USD, bằng 48,4% tổng vốn đăng ký. Hội cũng sẽ tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam sang đầu tư, kinh doanh tại Lào thuộc các lĩnh vực như hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, các ngành nông, lâm nghiệp, lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và đặc biệt là kêu gọi đầu tư lâu dài ở các lĩnh vực còn mới, có nhiều tiềm năng như hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng giáo dục và y tế.

Người sử dụng lao động phải tạo điều kiện khám sức khỏe cho nhân viên ít nhất một lần mỗi năm.Nhân viên làm việc trong khu vực nguy hiểm hoặc làm việc vào ban đêm phải trải qua các kỳ thi y tế tạiít nhất hai lần mỗi năm. Các đơn vị lao động ở vùng ngoại thành hoặc vùng sâu vùng xa có từ 50 nhân viên trở lên phảicó một học viên y tế gắn liền với đơn vị lao động.Các đơn vị lao động có dưới 50 nhân viên phải duy trì tủ thuốc và có một tủ thuốnhân viên y tá chính. Người lao động không đủ điều kiện theo quy định tại Điều 72 của Luật này thì được quyềnmột khoản thanh toán một lần, bằng 1,5 của tiền lương hoặc tiền lương hàng tháng của mình bằng cách tính toán dựa trênsáu tháng qua nhân với số năm làm việc.

Trong trường hợp đơn vị lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở lao động thìnhân viên có thể chỉ định người đại diện của họ. Các đơn vị lao động có từ 10 đến 50 nhân viên phảicó một đại diện, và đối với các đơn vị có từ năm mươi mốt đến một trăm nhân viên, họ phải cóhai đại diện có thêm một đại diện cho mỗi 100 nhân viên nữa. Sau khi thông báo cho chủ lao động về mối nguy hiểm tại nơi làm việc, nếu chủ nhân khôngchú ý hoặc giải quyết vấn đề, nhân viên phải thông báo cho Cơ quan quản lý lao động hoặcđơn vị chính phủ chịu trách nhiệm về sức khỏe và an toàn, hoặc tổ chức có liên quan khác. Có ý kiến đề nghị việc sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Luật Đầu tư công cần tiếp tục rà soát để tương thích, phù hợp với các điều, khoản khác trong Luật cũng như các Luật khác có liên quan. Nghị định cũng hoàn thiện các quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đặc biệt là xử lý triệt để hành vi kê khai không trung thực, không chính xác, giả mạo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, xử lý các doanh nghiệp “bỏ trốn, mất tích” nhằm tăng tính răn đe, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, an toàn. Luật Doanh nghiệp 2020 không còn quy định về thành viên HĐTV làm việc chuyên trách; bên cạnh đó, bổ sung quy định “trừ chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên khác của Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc, Tổng Giám đốc công ty đó hoặc công ty khác không phải là doanh nghiệp thành viên theo quyết định của chủ sở hữu” tại Điều 93.

Click chuột vào nội dung văn bản cột bên trái hoặc phải để xem nội dung so sánh tương ứng và cố định bảng so sánh. + Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017. Đ) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác. D) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này và các phương thức khác. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào. Chính phủ quy định về chứng chỉ lưu ký không có quyền biểu quyết.

Khi thành lập công ty tại Lào, chủ doanh nghiệp cần gửi cho Chính Phủ một bản sao Thỏa thuận thành lập công ty đã được ký tên xác nhận và 3 tên công ty mà doanh nghiệp dự kiến sử dụng. Tham dự có đại diện gần 50 doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại Lào, đại diện các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng tham dự và chủ trì buổi tọa đàm. Chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều công ty tư nhân tại Lào trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác với những đối tác nước ngoài của họ trong việc quản trị doanh nghiệp. Nộp thông báo tính thuế giá trị gia tăng.Doanh nghiệpmới bắt đầu hoạt động, kinh doanh thì được chọn khai thuế GTGT theo quý.

Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc thành viên được Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền có trách nhiệm chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu, triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng thành viên. Các thành viên Hội đồng thành viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình họp. Nội dung và các tài liệu cuộc họp phải gửi đến các thành viên Hội đồng thành viên và người được mời dự họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp liên quan đến việc kiến nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu công ty sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, thông qua phương hướng phát triển công ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể công ty phải được gửi đến các thành viên chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo quy định tại khoản 3 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi liên quan. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này và các hợp đồng, giao dịch của họ với công ty.

Xem thêm:   Mẫu Website Trường Học Đẹp

Đăng nhậpNếu chưa có tài khoản VIBonline vui lòng đăng ký tại đây. Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên. Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan. Hai là, yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông…

B) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản, trừ trường hợp được thực hiện thông qua tài khoản. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và theo phân công.Trước khi kiểm tra bắt đầu bất cứ lúc nào, cán bộ kiểm tra phải xuất trình CMND.Trong mỗi lần kiểm tra, cán bộ phải lập biên bản có chữ ký của người sử dụng lao động. Cơ quan đại diện cho người sử dụng lao động là đại lý của người sử dụng lao động Lào và nước ngoài tiến hànhkinh doanh, sản xuất và dịch vụ trong mọi lĩnh vực kinh tế ở Lào, và cóvai trò bảo vệ quyền lợi của người sử dụng lao động.

Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này thực hiện công bố thông tin theo quy định tại các điểm a, c, đ, g khoản 1 Điều 109 và Điều 110 của Luật này.

Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thị quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Cổ phần, trái phiếu của công ty cổ phần có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại Hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự định chuyển nhượng cổ phần phổ thông thì không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng cổ phần đó. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài. Các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị và các doanh nhân, đại diện doanh nghiệp trong tỉnh. Để xác nhận việc đăng ký, bạn vui lòng thực hiện thao tác kích hoạt tài khoản theo hướng dẫn đã được gửi vào địa chỉ email dùng để đăng ký tài khoản. Bạn hãy nhập e-mail đã sử dụng để đăng ký thành viên. E) Các thành viên của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Do đó, đề nghị Chính phủ cần thận trọng và cân nhắc kỹ việc đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật./. (Chinhphu.vn) – Cải cách thể chế kinh tế, xây dựng hệ thống pháp luật tiên tiến, phát triển hệ thống DN trong nước đủ mạnh là những vấn đề căn cốt để Việt Nam trở thành một nước công nghiệp, một nền kinh tế tự chủ. Hoặc nếu tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký thay đổi tên của mình.

Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất là 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đấ được thông qua. Quyền tham gia biểu quyết của thành viên góp vốn được thực hiện theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

“Ngày xưa Việt Nam có đoàn quân Tây tiến để đánh đuổi kẻ thù chung; ngày nay Việt Nam cần có đoàn doanh nghiệp Tây tiến sang Lào để thúc đẩy phát triển kinh tế,” Thủ tướng Phankham Viphavanh nhấn mạnh. Chiều 10/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh đã gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Lào. Phó Chủ tịch UB Quản lý vốn Nhà nước tại doanh Hồ Sỹ Hùng chỉ đạo PVN nghiên cứu, đưa ra giải pháp phương án tái cấu trúc và các kịch bản tương ứng đối với các phương án về mức độ phục hồi của NSRP. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

  • Với đội ngũ nhân viên giỏi, nhiệt tình và giàu kinh nghiệm chúng tôi sẽ tư vấn từng bước cụ thể, trước trong và sau khi thành lập doanh nghiệp, đồng thời thực hiện các công việc ủy quyền, đại diện cho quý khách trước pháp luật, nếu như quý khách đặt dịch vụ.
  • Thêm vào đó, thuật toán thông minh trên hệ thống iLAW cũng nhận diện và tự động cập nhật thường xuyên những thay đổi (tăng hoặc giảm) của Đánh giá .
  • D) Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
  • D) Không thực hiện đúng nghĩa vụ của thành viên hợp danh.
  • Trong quá trình tính toán xây dựng mức phải căn cứ vào các thông số kỹ thuật quy định cho sản phẩm, quá trình công nghệ sản xuất sản phẩm, chế độ làm việc của thiết bị, kết hợp với những kinh nghiệm tiên tiến có điều kiện áp dụng rộng rãi và các yêu cầu về chấn chỉnh tổ chức sản xuất tổ chức lao động và quản lý.
  • Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
Xem thêm:   Danh Sách Các Công Ty Thiết Kế Website

Cạnh tranh kỹ năng lao động có nghĩa là sử dụng kiến thức, năng lực và kỹ năng intocompetitionđể thúc đẩy và cải thiện các tiêu chuẩn kỹ năng lao động được tổ chức bởitổ chức chính phủ hoặc tổ chức công hoặc tư nhân.Cuộc thi kỹ năng lao động gồm năm cấp độ, ở cấp độ tổ chức giáo dục, tạicấp tỉnh, cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp quốc tế. Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội, phối hợp với Bộ Giáo dụcvà Thể thao và các lĩnh vực liên quan khác, đã tạo ra cơ chế tư vấn nghề nghiệp, nâng caonhận thức và tư vấn liên quan đến việc học tập hoặc đào tạo và thực hiện các ngành nghềtrước khi đặt chỗ. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào thời gian qua đã có sự phát triển không ngừng. Lào luôn đứng thứ nhất trong số 78 quốc gia, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, với 209 dự án, có tổng vốn đăng ký 5,1 tỷ USD.

KẾ HOẠCH Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất… Triển khai thực hiện Đề án số 04 “Phát triển, nâng cao chất lượng các… Kế hoạch Quan trắc, cảnh báo môi trường nuôi trồng thủy sản trên địa…

Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. G) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty.

Biên bản họp Hội đồng thành viên áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 60 của Luật này. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định. B) Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán. D) Ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai. Tòa án, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng khác có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Bạn muốn tìm luật sư / văn phòng luật sư / công ty luật tư vấn pháp lý luật Giỏi – Uy Tín tại Tất cả quận huyện Tỉnh Lào Cai. ILAW có Danh sách luật sư nổi tiếng và đầy kinh nghiệm chuyên tư vấn luật Doanh nghiệp. Hỗ trợ tư vấn cho bạn về thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đăng ký kinh doanh), cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, việc chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể doanh nghiệp. Luật sư doanh nghiệp cũng có thể tư vấn cho bạn các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, cũng như tư vấn và đại diện cho bạn giải quyết các tranh chấp nội bộ doanh nghiệp. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng thành viên, trừ trường hợp Hội đồng thành viên có quyết định khác. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 05 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở trong doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và điều lệ của tổ chức. Lao động nước ngoài làm việc tại Lào theo hợp đồng lao động được ủy quyềnduy trì trong khoảng thời gian không quá mười hai tháng và có thể yêu cầu gia hạn trong một khoảng thời giankhông quá mười hai tháng. Tổng cộng, tổng thời gian làm việc có thể không quá năm năm.Cấp quản lý và chuyên gia cụ thể sẽ được xem xét cụ thể.Việc xem xét yêu cầu gia hạn thời gian làm việc tại mỗi khoảng thời gian sẽ làdựa trên sự cần thiết của công việc, hoạt động kinh doanh, mở rộng sản xuất và sử dụng mớiCông nghệ. Tham mưu cho tỉnh ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, giáo dục nghề nghiệp trong các loại hình doanh nghiệp. Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật lao động, các chế độ, quyền lợi người lao động cơ bản được bảo đảm, không để xảy ra tranh chấp lao động phức tạp hoặc đình công, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội. C) Tổ hỗ trợ doanh nghiệp không giải quyết các tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, Trọng tài kinh tế theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Xem thêm:   Email Hosting Cheap

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 219/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy định này bảo đảm tính đồng bộ với quy định của Luật Quản lý thuế. Thủ tướng Phankham Viphavanh bày tỏ đồng tình cao với những ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời cho rằng Việt Nam-Lào đã từng chung một chiến hào trong cuộc kháng chiến giành độc lập cho mỗi dân tộc; hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa…

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng hợp. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo các quy định tại Mục 1 Chương III hoặc công ty cổ phần theo các quy định tại Chương V của Luật này.

Chính quyền địa phương các cấp phải tạo điều kiện cho việc làm và thúc đẩyviệc làm cho nhân viên thông qua hoạch định chính sách, lập kế hoạch và tạo dự án chothúc đẩy tự do nghề nghiệp, đặt chỗ làm việc cho người dân địa phương và tạo ra sự cân bằnglao động theo cơ cấu kinh tế và nhu cầu của thị trường lao động. Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là cuộc gặp lịch sử, đặc biệt vì không có trong chương trình dự kiến ban đầu, nhưng đã được tổ chức thành công với sự tham dự của 14 Bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo 37 tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN đánh giá cao sự hợp tác và nỗ lực của EDL, EDL-Gen trong việc xây dựng và phát triển các dự án nguồn điện để bán điện cho EVN.

Nếu không có vị trí như vậy, người sử dụng lao động phải trả tiền bồi thường dohủy hợp đồng lao động theo thời gian làm việc trước khiđình chỉ hoặc trì hoãn. Trong trường hợp nhân viên không trở lại làm việc hoặc từ chối một công việc mớivị trí, người có liên quan sẽ không có quyền yêu cầu bồi thường hoặc các lợi ích khác từchủ nhân. Trường hợp công nhân không thực hiện thời gian tập sự do bệnh tật hoặclý do khác cần thiết, thời gian vắng mặt đó sẽ không được tính là một phần củathời gian tập sự. Thời gian vắng mặt có thể không quá mười ngày; nếu khôngchủ nhân có quyền hủy hợp đồng lao động.Bảy ngày trước khi kết thúc thời gian tập sự, chủ nhân phải thông báo chonhân viên bằng văn bản về việc liệu việc làm của anh ta có được xác nhận hay không. Trường hợp làm thêm giờ là cần thiết trong hơn bốn mươi lăm giờ trong bất kỳ một tháng,chủ lao động trước tiên phải xin phép Cơ quan quản lý lao độngchịu trách nhiệm về đơn vị lao động của mình và được sự chấp thuận của công đoàn hoặc công nhânđại diện, hoặc đa số nhân viên trong đơn vị lao động của mình. Điều 7 Hợp tác quốc tếNhà nước khuyến khích rộng rãi hợp tác quốc tế và khu vực liên quan đến lao độngvấn đề bằng cách trao đổi kinh nghiệm, thông tin khoa học, công nghệ và thu hút đầu tưđể phát triển các công việc liên quan đến lao động và việc thực hiện các công ước quốc tếmà CHDCND Lào là một đảng.

Chính phủ quy định hệ thống tổ chức Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thành viên hợp danh không được chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại. C) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì.

Đối với làm thêm giờ làm việc vào một ngày nghỉ hàng tuần hoặc ngày lễ chính thức, nhân viên sẽ được trả tiềntrên cơ sở hai trăm năm mươi phần trăm (250%) tiền lương theo giờ của một ngày làm việc bình thườngcho mỗi giờ làm việc. Tiểu bang không cho phép chủ nhân xác định mức lương hoặc tiền lương tối thiểu tại mộtmức thấp hơn mức được ban hành tại bất kỳ khoảng thời gian nào. Một nhân viên nữ có quyền nhận trợ cấp sinh con hoặc sảy thai nhưđược xác định bởi Luật An Sinh Xã Hội. Công việc ban đêm là bất kỳ loại công việc nào được thực hiện không ít hơn bảy lần liên tiếpgiờ vào ban đêm. Trong trường hợp phá sản theo quyết định của Toà án. Thủ tướng đề nghị tập trung xử lý những tồn tại, khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trên cơ sở khách quan, hợp tình, hợp lý, hiểu biết lẫn nhau, lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ.