Điều 8 Luật Doanh Nghiệp 2020

Trường hợp quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề xuất thì quản trị phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra so với công ty ; người đề xuất có quyền thay thế sửa chữa Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị . Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. Tổ chức chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội trong doanh nghiệp hoạt động giải trí theo pháp luật của Hiến pháp, pháp lý và Điều lệ tổ chức triển khai .2.

Quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm khác theo lao lý của Luật này, pháp lý có tương quan và Điều lệ công ty . Phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên, cổ đông giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được tách. Thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Người nhân danh công ty ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan và lợi ích có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch đó. Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật này. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác. Trường hợp cá nhân là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn bị tạm giam, bị kết án tù hoặc bị Tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của Bộ luật hình sự, thành viên đó ủy quyền cho người khác tham gia Hội đồng thành viên công ty.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. C) Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật này. C) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác. B) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên người ký quyết định thành lập công ty. Đại diện các cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết. Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước có hai thành viên trở lên là công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó tất cả các thành viên đều là công ty nhà nước hoặc có thành viên là công ty nhà nước và thành viên khác là tổ chức được Nhà nước uỷ quyền góp vốn, được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Một vấn đề khác là căng thẳng ở biên giới Ukraine – Nga cũng được cho là đã đóng góp không nhỏ vào giá dầu. Dù Nga, nước sản xuất dầu lớn thứ ba thế giới, bác bỏ cáo buộc về việc sắp xua quân sang Ukraine, những cảnh báo và đe dọa trừng phạt của Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn khiến giới đầu tư lo lắng. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ nội dung phiên họp lần này là rất quan trọng, nhất là công tác lập pháp. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, trong giai đoạn này của công tác lập pháp dù vai trò chủ trì là của cơ quan thẩm tra nhưng vẫn rất chú trọng vai trò của cơ quan trình, Chính phủ, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa hai bên. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về một số vấn đề lớn hoặc một số vấn đề còn ý kiến khác nhau.

Thực hiện trung thực, có trách nhiệm các quyền và nhiệm vụ được giao vì lợi ích của công ty và của Nhà nước; tổ chức thực hiện pháp luật tại công ty. Trường hợp công ty huy động vốn để chuyển đổi sở hữu thì thực hiện theo quy định tại Chương VIII của Luật này và các quy định khác của pháp luật. Phương thức thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử được hỗ trợ trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần các loại chưa được đăng ký mua. B) Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, trái quy định Điều lệ công ty hoặc quy chế quản trị nội bộ công ty. Quyết định của Chủ tịch công ty có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong quyết định, trừ trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Quyết định của Chủ tịch công ty có hiệu lực kể từ ngày ký hoặc từ ngày có hiệu lực ghi trong quyết định đó, trừ trường hợp phải được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của chủ sở hữu công ty.

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, kể cả tiền lương, phụ cấp và thù lao, được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị do người quyết định thành lập công ty quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thay thế, khen thưởng, kỷ luật. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm.

Công bố, đăng tải thông tin về việc Ban hành hướng dẫn quy trình, cách thức thực hiện việc kêu gọi… Phải cử người khác thay thế người đại diện theo pháp luật. Có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Và Luật doanh nghiệp 2020, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người. Đã bổ sung thêm 1 vai trò cho người đại diện theo pháp luật, đó là.

B) Công ty cổ phần theo quy định tại Điều 196 của Luật này. B) Chào bán và chuyển nhượng phần vốn góp đó theo quy định tại Điều 53 của Luật này. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. 1.Bản saolà giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính. Là giấy tờ được sao từ sổ gốc hoặc được chứng thực từ bản chính bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc đã được đối chiếu với bản chính.

Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức triển khai lại công ty hoặc đổi khác quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông lao lý tại Điều lệ công ty có quyền nhu yếu công ty mua lại CP của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng CP từng loại, giá dự tính bán, nguyên do nhu yếu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông trải qua nghị quyết về những yếu tố pháp luật tại khoản này .2. Công ty phải mua lại CP theo nhu yếu của cổ đông lao lý tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc lao lý tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được nhu yếu.

D) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác. Báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm, báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ, công ty con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ. Bản sao của báo cáo, tài liệu quy định tại khoản này phải được lưu giữ tại chi nhánh của công ty mẹ tại Việt Nam. Các báo cáo, tài liệu quyết toán tài chính hằng năm của công ty mẹ, của công ty con và các báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tổng hợp của công ty mẹ và công ty con phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty mẹ.

Trường hợp phần vốn góp của thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn. Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. C) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. Thì thành viên còn lại đương nhiên làm người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng thành viên về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trình tự và thủ tục chuyển đổi do Chính phủ quy định. Tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên, bàn luận, đề xuất kiến nghị, biểu quyết những yếu tố thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên .2. Kiểm tra, xem xét, tra cứu, sao chép hoặc trích lục sổ ghi chép và theo dõi những thanh toán giao dịch, sổ kế toán, báo cáo giải trình kinh tế tài chính hằng năm, sổ biên bản họp Hội đồng thành viên, những sách vở và tài liệu khác của công ty .3.

Thành viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết. C) Thành viên là tổ chức đã giải thể hoặc phá sản. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.

Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Hội đồng thành viên nhân danh công ty thực thi những quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của công ty theo lao lý của Luật này và lao lý khác của pháp lý có tương quan .2. Hội đồng thành viên gồm có quản trị và những thành viên khác, số lượng không quá 07 người. Thành viên Hội đồng thành viên thao tác theo chính sách chuyên trách và do cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu quyết định hành động chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm hoặc khen thưởng, kỷ luật .3. Nhiệm kỳ của quản trị và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên hoàn toàn có thể được chỉ định lại nhưng chỉ được chỉ định làm thành viên Hội đồng thành viên của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ .

Ng ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, nghị quyết, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp. Nghị quyết, quyết định giải thể phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp. Sau khi công ty hợp nhất đăng ký doanh nghiệp, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất. Công ty hợp nhất đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty bị hợp nhất theo hợp đồng hợp nhất công ty. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các công ty bị hợp nhất.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và các tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thỏa thuận khác. Trong thời hạn 02 năm kể từ ngày chấm dứt tư cách thành viên hợp danh theo quy định tại các điểm a, c, d và đ khoản 1 Điều này thì người đó vẫn phải liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của công ty đã phát sinh trước ngày chấm dứt tư cách thành viên.

Trưởng Ban trấn áp thiết kế xây dựng kế hoạch công tác làm việc hằng tháng, hằng quý và hằng năm của Ban trấn áp ; phân công trách nhiệm và việc làm đơn cử cho từng thành viên .3. Kiểm soát viên độc lập và dữ thế chủ động triển khai những trách nhiệm và việc làm được phân công ; yêu cầu, đề xuất kiến nghị triển khai những trách nhiệm, việc làm trấn áp khác ngoài kế hoạch, ngoài khoanh vùng phạm vi được phân công khi xét thấy thiết yếu .4. Ban trấn áp họp tối thiểu mỗi tháng một lần để thanh tra rà soát, nhìn nhận, trải qua báo cáo giải trình tác dụng trấn áp trong tháng trình cơ quan đại diện thay mặt chủ sở hữu ; đàm đạo và trải qua kế hoạch hoạt động giải trí tiếp theo của Ban trấn áp .5. Quyết định của Ban trấn áp được trải qua khi có hầu hết thành viên dự họp đống ý.

  • Hiện hành, Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ quy định trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.
  • Doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là doanh nghiệp mà cổ phần hoặc vốn góp của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ, Nhà nước giữ quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó.
  • Số lượng, thẩm quyền bổ nhiệm Phó giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc quy định tại Điều lệ công ty.
  • H) Đối với công ty cần tiến hành đầu tư xây dựng khi thành lập mới thì đề án thành lập mới phải bao gồm cả dự án đầu tư thành lập mới.
  • Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

B) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

Trân trọng giới thiệu bài viết “Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đây là ý kiến nhấn mạnh của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường trong cuộc trả lời phỏng vấn với Báo Đồng Nai tại lễ bàn giao mặt bằng xây dựng sân bay Long Thành sáng 20-10. Lợi dụng mối quan hệ, một phụ nữ đã vay mượn của nhiều người ở tỉnh Quảng Nam rồi chiến đoạt gần 20 tỷ đồng của nhiều người. © Bản quyền thuộc về Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập. Tổng Công ty Mạng lưới Viettel thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội. Trên các website của từng hình thức sàn giao dịch TMĐT nêu trên có thể có, hoặc không có “chức năng đặt hàng trực tuyến”.

Tên Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt, khu vực kinh doanh thương mại phải được viết hoặc gắn tại trụ sở Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt và khu vực kinh doanh thương mại. Tên Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên những sách vở thanh toán giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do Trụ sở, văn phòng đại diện thay mặt phát hành . Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tỷ lệ doanh nghiệp dự báo về khối lượng sản xuất khả quan nhất với 91,1% dự báo tăng và giữ ổn định … Công ty con theo quy định tương ứng của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân, người mua và chủ nợ của doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận khác. I triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.